Uudised

EADSE pälvis lastekaitsepäeva puhul eripreemia ühiskonnas olulise teema tõstatamise ja eestvedamise eest

2 minutit lugemist

Vabariigi Presidendi ja õiguskantsler Ülle Madise tunnustusüritusel „Lastega ja lastele“ anti Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutusele (EADSE) üle auhind, mille kaudu tunnustatakse asutuse panust spordieetika teadlikkuse tõstmisel ühiskonnas.

“Oleme spordieetika olulisuse teadvustamisel astunud jõulisi samme ning rõõm on tõdeda, et need pingutused on kandnud vilja,” ütles EADSE juhtivuurija Remo Perli tunnustusauhinda kommenteerides. Ta lisas, et sihtasutuse soov on kõikidele Eesti sportlastele, nii lastele, noortele kui ka täiskasvanutele, tagada turvaline ja positiivne arengukeskkond, mis hoiaks kirge spordi vastu elus.

Püstitatud eesmärkideni jõutakse samm sammult. “EADSE on loonud laste ja noorte väärkohtlemise ennetamiseks ja juhtumite lahendamiseks spordipersonali käitumisjuhendi. Samuti on EADSE koostanud spordiorganisatsioonidele kodukorra näidise ning koolitanud aktiivselt spordijuhte, treenereid ja sportlasi, et nad teaksid, millised on spordis esinevad ohukohad ja väärkohtlemise liigid,” loetles Perli.

“Väga oluline on kindlasti ka Spordivalvuri keskkonna spordivaldur.eadse.ee valmimine,” ütles ta. “Selle keskkonna kaudu on võimalik väärkohtlemisest või muust eetikarikkumisest teatada igaühel. Ka lastel või noortel, ning seda saab soovi korral teha anonüümselt,” julgustas Perli kõiki enda tähelepanekutest keskkonna kaudu teada andma.

Tunnustusest hoolimata usub sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe, et turvalise spordikultuuri tagamisel on oluline roll meil kõigil. “Selleks, et midagi märkamata ei jääks, tuleb alati väärkohtlemise juhtumitele reageerida. Olgugi, et ohvritel võib olla raske oma kogemusest rääkida, on meie kui kõrvalseisjate kohustus sekkuda,” selgitas ta.

Vallimäe lisas, et spordiorganisatsioonid peaksid toimetama vastavalt sisemistele reeglitele, ning kui sisemisi reegleid pole, saab need koostöös EADSEga luua. “Julgustame ka lapsevanemaid nii reeglite kui juhtumite osas küsimusi ja nõudmisi esitama,” kutsus ta kõiki üles aktiivselt märkama ja tegutsema.

Juunikuus valmib EADSE-l ka väärkohtlemise ennetamise ja teavitamise e-kursus, mis annab ülevaate erinevatest väärkohtlemise liikidest ning ohukohtadest spordis. Samuti ennetusest ja teavitamisest. Peamiseks sihtrühmaks on treenerid, kuid koolitus on kasulik ka teistele spordivaldkonna inimestele.

Auhinnaga „Lastega ja lastele“ tänatakse ja tunnustatakse inimesi ja organisatsioone, kelle uued algatused või pikemaajaline tegevus on positiivselt mõjutanud laste ja perede käekäiku kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse eesmärk on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ning ausat sporti. Sihtasutus koostab reegleid ja juhiseid, tõstes spordis osalejate teadlikkust läbi koolituste ja nõustamise ning teostades kontrolli ja järelevalvet. Organisatsiooni tegevus on suunatud sportlastele, spordi tugipersonalile ja spordiorganisatsioonidele.